Vedtægter:

I. Foreningen og dens formål
§1. Atletklubben Gotha –AK Gotha- er en idrætsforening, hvis formål det er at udbrede interessen
for vægtløftning og opøve færdighed i denne sport.
§2. Foreningens hjemsted er i København og adressen er Bavnehøjhallen, Enghavevej 90, 2450 Kbh.
SV.
§3. Foreningen er tilknyttet Dansk Vægtløftnings Forbund.
§4. Foreningens myndighed er generalforsamlingen og Gotha´s bestyrelse.

II. Medlemskab
§5. Enhver der opfylder DIF´s betingelser, kan optages som medlem. Betingelsen for at stå som
medlem er en nøje overholdelse af AK Gotha´s love og vedtægter. Endvidere overholdelse af de
bestemmelser der følger af AK Gotha´s tilknytning til DVF.
§6. Såvel aktive som passive medlemmer optages. Aktive medlemmer kan midlertidigt overføres til
passivt medlemskab, efter regler fastsat af bestyrelsen.
§7. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen, og betales månedsvis forud den første i måneden.
§8. Udebliver et medlem med sit kontingent i mere end to måneder, bortfalder hans
medlemsrettigheder. Udebliver han med sit kontingent i mere end fire måneder, betragtes han som
udmeldt.
§9. Startpenge betales af foreningen såfremt den anmeldte starter eller har lovligt forfald. I modsat
tilfælde er den anmeldte selv pligtig til at betale.

III. Udtrædelse m.m.
§10. Udmeldelse skal meddeles kassereren eller anden bemyndiget senest den 15. I en måned,
såfremt den skal have virkning fra den kommende måned.
§11. Intet medlem er lovligt udmeldt før al gæld til foreningen er betalt.
§12. Uden bestyrelsens samtykke må intet medlem konkurrere mod foreningen eller deltage i
stævner for andre foreninger før tre måneder efter lovlig udmeldelse har fundet sted.
§13. Hvis et medlems opførsel giver anledning hertil, kan bestyrelsen ekskludere vedkommende eller
træffe andre forholdsregler. Beslutningen kan ankes for generalforsamlingen.

IV. AK Gotha´s styrelsesform m.m.

§14. Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år inden udgangen
af april måned, og indkaldes med mindst fire ugers varsel.
§15. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel med
angivelse af dagsorden, når bestyrelsen finder det fornødent, endvidere når mindst 25 eller 2/3 af de
aktive medlemmer forlanger dette. Bestyrelsen er pligtig til at indkalde til ekstraordinær
generalforsamling senest 8 dage efter skriftlig anmodning med motiveret dagsorden er formanden i
hænde.
§16. Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær samt bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen træffer alle sædvanlige dispositioner, og er ansvarlig over for generalforsamlingen. Den
daglige ledelse er hos formanden.
§17. Beslutning træffes ved simpelt flertal, dog kræves 2/3 del af de afgivne stemmer til vedtagelse
af nye love og til lovændringer. Ved stemmelighed er forslaget forkastet. Stemmeret har ethvert
aktivt medlem, der har stået i foreningen i mindst 3 måneder og som ikke er i restance. Der kan ikke
stemmes ved fuldmagt.
§18. Generalforsamlingen har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Forhandlingsprotokollen.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Regnskabets forelæggelse til godkendelse.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af suppleant og revisor.
8. Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
§19. På generalforsamlingen vælges bestyrelsesmedlemmerne for 2 år ad gangen. I lige årstal vælges
formand og kasserer, og i ulige vælges næstformand, sekretær og bestyrelsesmedlem. Endvidere
vælges for 2 år ad gangen hvert år en suppleant og en revisor, der skal være regnskabskyndig.
Valgbarhed kræver mindst 12 måneders sammenhængende medlemskab, således at klubbens
traditioner og virke fortsætter i rette ånd.
§20. Det påhviler et bestyrelsesmedlem, der er forhindret i at deltage i et bestyrelsesmøde, at melde
forfald til formanden. Suppleanten indtræder i bestyrelsen, når et medlem ophører at være medlem
af bestyrelsen, eller kan indtræde på bestyrelsesmøder, hvor et medlem har meldt forfald.
Suppleantens indtræden gælder kun til generalforsamling.
§21. Regnskabsperioden er et år, og slutter den 31. December.

V. AK Gotha´s opløsning
§22. Atletklubben Gotha´s opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling med ¾ majoritet af
de angivne stemmer. Dog kan 10 medlemmer altid kræve foreningen opretholdt.
§23. I tilfælde af AK Gotha´s opløsning tilfalder foreningens ejendele Dansk Vægtløftnings Forbund.

Disse love, som er vedtaget på generalforsamling den 19. April 2018, ophæver klubbens tidligere
love fra den 26. April 2012.

Betalingsbetingelser:

AK Gotha er en idrætsforening, hvis formål er at udbrede interessen for vægtløftning og opøve færdigheder i denne sport.

Enhver der opfylder DIF’s betingelser kan optages som medlem.

Betingelsen for at opretholde medlemskab er endvidere, at man overholder AK Gothas love (vedtægter).

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og betales månedsvis forud. Betaling skal være registreret i foreningens bank senest d. 5. Er den ikke modtaget, vil man modtage en påmindelse.

Kontingent opkræves via Min Forening, hvor der er mulighed for at tilmelde sig abonnementsbetaling med MobilePay. Alternativt skal man selv sikre månedlig overførsel til foreningens konto d. 1. hver måned.

Hvis man er i restance med to måneder eller mere bortfalder ens medlemsrettigheder. Dvs. man kan ikke træne i klubbens lokaler, deltage i stævner mv.

Hvis man er i restance i mere end fire måneder betragtes man som udmeldt af klubben. Ny indmeldelse kan kun ske, hvis restancen betales.

Udmeldelse skal meddeles kassereren på kasserer@akgotha.dk senest d. 15., hvis udmeldelse skal have virkning fra den kommende måned.